modules_reference:vietnamese:mage_adminhtml:sales_order:index

Last modified by magentovietnam on Wed, March 2, 2011 05:07
Source|Old Revisions  

This is an old revision of the document!


Đây là trang dùng để quản lý đơn hàng trong hệ thống website. Tại màn hình này bạn theo dõi được các đơn đặt hàng, tình trạng đơn hàng, ngày đặt mua,v.v.. (bạn xem hình mẫu)