modules_reference:vietnamese:mage_adminhtml:dashboard:index

Last modified by magentovietnam on Wed, March 2, 2011 05:02
Source|Old Revisions  

Chúng tôi xin cảm ơn bạn đã sử dụng Magento làm hệ thống kinh doanh của mình. Bạn đang xem trang tổng thể của phần admin. Trong cửa số này, bạn theo dõi được toàn bộ thông tin kinh doanh trên hệ thống của mình.

Đây là giao diện chính: