modules_reference:vietnamese:mage_adminhtml:catalog_product_attribute:index

Last modified by Mr.Hai on Thu, December 30, 2010 09:41
Source|Old Revisions  

Quản lý thuộc tính:

Thuộc tính sản phẩm là mục giúp bạn qui định nhanh các trường cho sản phẩm mà không cần đụng chạm nhiều tới code. Với chức năng này bạn hoàn toàn chủ động tạo cho website của mình những thuộc tính phù hợp.