modules_reference:vietnamese:mage_adminhtml:catalog_product:new

Last modified by magentovietnam on Thu, February 24, 2011 18:28
Source|Old Revisions  

Trang này giúp bạn thêm 1 sản phẩm mới cho hệ thống. Bạn nhập đầy đủ thông tin trong đó cần chú ý:

  1. Tên: nhập tên sản phẩm một cách dễ hiểu, ngắn gọn
  2. SKU: Mã sản phẩm
  3. Status: Trạng thái sản phẩm (hiển thị hoặc không hiển thị)
  4. Giá tiền: Bạn nhập giá bán cho sản phẩm
  5. Hình ảnh: Bạn upload hình ảnh cho sản phẩm
  6. Tồn kho: Số lượng sản phẩm có trong kho.
  7. Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm cho sản phẩm đang thêm

Mọi thắc mắc vui lòng gửi cho tôi theo: www.magentovietnam.com
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs