modules_reference:vietnamese:mage_adminhtml:catalog_category:edit

Last modified by Mr.Hai on Thu, December 30, 2010 09:19
Source|Old Revisions  

Quản lý nhóm sản phẩm: Bạn có thể thêm nhóm sản phẩm cho hệ thống store của mình. Trong đó bạn cần chú ý: 1. Catolog root tương đương với 1 store độc lập 2. SubCatolog tương đương với danh mục sản phầm của store đó.