Załaduj domyślny szablon

Last modified by Leszek Żur on Wed, July 7, 2010 14:54
Source|Old Revisions  

Strona ta służy do tworzenia/edycji emaila transakcyjnego czyli emaila wysyłanego przez system do klientów w przypadku zaistnienia zdarzeń takich jak złożenie zamówienia, wystawienie faktury, subskrypcja newslettera i.t.p.

Załaduj domyślny szablon

Opcje te są widoczne tylko gdy trafiłeś na ta stronę klikając na “Dodaj nowy szablon” ponieważ możesz je wybrać tylko tworząc nowy szablon. Opcji tych czyli “Szablon (typ)” oraz “Kod języka” nie możesz zmienić w istniejącym szablonie.

  • Szablon

Wybierasz typ nowego szablonu, który tworzysz z listy rozwijalnej. W zależności od wybranego typu może on być on użyty w odpowiedniej sytuacji.

  • Kod języka

Język użyty w tym szablonie.

  • Załaduj szablon

Klikając to pole możesz załadować aktualny szablon z app/locale/<język>/template/email aby edytować a nie tworzyć od nowa.

Informacje o szablonie

  • Nazwa szablonu

Nazwa, którą nadajesz szablonowi. Nazwa ta jest potem używana w System→Konfiguracja→SPRZEDAĘE→Emaile sprzedażowe→<typ transakcji>→Szablon wiadomości ...”

  • Temat szablonu

Temat maila wysłanego do klienta czyli to co znajduje się w nagłówku w polu Subject:

  • Insert Variable

Klikając na to pole możesz wybrać rodzaj zmiennej, która zostanie dodana do zawartości szablonu w miejscu, gdzie ustawiony jest kursor.

  • Zawartość szablonu

Treść szablonu czyli emaila wysyłanego do klienta.

  • Template Styles

???


Zmienne

W treści oraz temacie maila możesz użyć pewnych zmiennych takich jak numer zamówienia, data, nazwa sklepu i.t.p. Poniżes zamieszczono (chyba) niekompletny spis tych zmiennych wraz z objaśnieniem. Na początku jest wymienione 13 zmiennych, które możesz umieścić za pomocą przycisku “Insert Variable”.

{{config path="web/unsecure/base_url"}} - “Base Unsecure URL” - Adres URL sklepu niezabezpieczony czyli ten ustawiony w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Sieć→Niezabezpieczony→Podstawowy URL

{{config path="web/secure/base_url"}} - “Base Secure URL” - Adres URL sklepu zabezpieczony czyli ten ustawiony w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Sieć→Bezpieczony→Podstawowy URL

{{config path="trans_email/ident_general/name"}} - “General Contact Name” - Imię nadawcy maili z kontaktu ogólnego. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Kontakt ogólny→Imię nadawcy”

{{config path="trans_email/ident_general/email"}} - “General Contact Email” - Adres email z kontaktu ogólnego. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Kontakt ogólny→Nadawca e-maila”

{{config path="trans_email/ident_sales/name"}} - “Sales Representative Contact Name” - Imię przedstawiciela handlowego. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Przedstawiciel handlowy→Imię nadawcy”

{{config path="trans_email/ident_sales/email"}} - “Sales Representative Contact Email” - Adres email przedstawiciela handlowego. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Przedstawiciel handlowy→Nadawca e-maila”

{{config path="trans_email/ident_custom1/name"}} - “Custom1 Contact Name” - Imię nadawcy niestandardowego e-maila 1. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Niestandardowy e-mail 1→Imię nadawcy”

{{config path="trans_email/ident_custom1/email"}} - “Custom1 Contact Email” - Adres email niestandardowego e-maila 1. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Niestandardowy e-mail 1→Nadawca e-maila”

{{config path="trans_email/ident_custom2/name"}} - “Custom1 Contact Name” - Imię nadawcy niestandardowego e-maila 2. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Niestandardowy e-mail 2→Imię nadawcy”

{{config path="trans_email/ident_custom2/email"}} - “Custom1 Contact Email” - Adres email niestandardowego e-maila 2. Ustawiane w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Adres e-mail dla sklepu→Niestandardowy e-mail 2→Nadawca e-maila”

{{config path="general/store_information/name"}} - “Store Name” - Nazwa sklepu ustawiona w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Ogólne→Informacje o sklepie→Nazwa sklepu”

{{config path="general/store_information/phone"}} - “Store Contact Telephone” - Numer telefonu sklepu ustawiona w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Ogólne→Informacje o sklepie→Store Contact Telephone”

{{config path="general/store_information/address"}} - “Store Contact Address” - Adres sklepu ustawiona w “System→Konfiguracja→OGÓLNE→Ogólne→Informacje o sklepie→Store Contact Address”


{{block type='core/template' area='frontend' template='email/order/shipment/track.phtml' shipment=$shipment order=$order}} -

{{config path='general/store_information/phone'}} -

{{htmlescape var=$billing.getName()}} -

{{htmlescape var=$customer.name}} -

{{htmlescape var=$customer.password}} -

{{htmlescape var=$name}} -

{{htmlescape var=$order.getBillingAddress().getName()}} -

{{htmlescape var=$order.getCustomerName()}} -

{{htmlescape var=$password}} -

{{htmlescape var=$user.name}} -

{{layout area="frontend" handle="sales_email_order_invoice_items" invoice=$invoice order=$order}} -

{{layout handle="sales_email_order_creditmemo_items" creditmemo=$creditmemo order=$order}} -

{{layout handle="sales_email_order_invoice_items" invoice=$invoice order=$order}} -

{{layout handle="sales_email_order_items" order=$order}} - tabelka zawierająca wszystkie pozycje zamówienia oraz podsumowanie z kwotami

{{layout handle="sales_email_order_shipment_items" shipment=$shipment order=$order}} -

{{skin url="'}} - Adres URL katalogu zawierającego skórkę

{{skin url="images/logo_email.gif" _area='frontend'}} -

{{store url=""}} - Adres URL widoku sklepu

{{store url="adminhtml/system_account/"}} -

{{store url="customer/account/"}} -

{{store url="customer/account/confirm/" _query_id=$customer.id _query_key=$customer.confirmation _query_back_url=$back_url}} -

{{var addAllLink}} -

{{var alertGrid}} -

{{var billing.name}} - imię i nazwisko zamawiającego

{{var billingAddress.format('html')}} -

{{var checkoutType}} -

{{var comment}} -

{{var creditmemo.id}} -

{{var creditmemo.increment_id}} -

{{var customer.ID}} -

{{var customer.created_in}} -

{{var customer.dob}} -

{{var customer.email}} -

{{var customer.firstname}} -

{{var customer.group_id}} -

{{var customer.lastname}} -

{{var customer.middlename}} -

{{var customer.name}} -

{{var customer.password_hash}} -

{{var customer.password}} -

{{var customer.prefix}} -

{{var customer.store.group.name}} -

{{var customer.store.name}} -

{{var customer.suffix}} -

{{var customer.taxvat}} -

{{var customerEmail}} -

{{var customerName}} -

{{var customer}} -

{{var data.comment}} - Komentarz klienta wpisywany przez niego w formularzu kontaktowym

{{var data.email}} - Adres email klienta wpisywany przez niego w formularzu kontaktowym

{{var data.name}} - Imię klienta wpisywane przez niego w formularzu kontaktowym

{{var data.telephone}} - Numer telefonu klienta wpisywany przez niego w formularzu kontaktowym

{{var dateAndTime}} -

{{var email}} - adres e-mail klienta

{{var invoice.id}} -

{{var invoice.increment_id}} -

{{var items_html}} -

{{var items}} -

{{var message}} -

{{var name}} - Imię i nazwisko klienta

{{var order.billing_address.format('html')}} -

{{var order.customer_email}} -

{{var order.getBillingAddress().format('html')}} - Imię i nazwisko, adres i telefon zamawiającego

{{var order.getBillingAddress().getName()}} - Imię i nazwisko zamawiającego

{{var order.getCreatedAtFormated('long')}} - data złożenia zamówienia

{{var order.getCustomerName()}} - Login klienta lub “Gość”

{{var order.getCustomerTaxvat()}} - numer NIP klienta

{{var order.getEmailCustomerNote()}} -

{{var order.getShippingAddress().format('html')}} - Adres i telefon wysyłki towaru

{{var order.getShippingDescription()}} -

{{var order.getStatusLabel()}} - Status zamówienia typu Oczekuje/Skończone i.t.p.

{{var order.getStoreGroupName()}} - nazwa sklepu ustawiona w “System→Zarządzaj sklepami→Nazwa sklepu→Nazwa”

{{var order.id}} - numer zamówienia krótki czyli numer rekordu w bazie MySQL

{{var order.increment_id}} - numer zamówienia długi (9-cyfrowy)

{{var order.shipping_address.format('html')}} -

{{var order.shipping_description}} - Sposób wysyłki

{{var password}} -

{{var paymentMethod}} -

{{var payment_html}} - sposób płatności

{{var product_image}} -

{{var product_name}} -

{{var product_url}} -

{{var reason}} -

{{var sender_email}} -

{{var sender_name}} -

{{var shipment.increment_id}} -

{{var shippingAddress.format('html')}} -

{{var shippingMethod}} -

{{var store.getFrontendName()}} -

{{var subscriber.email}} -

{{var subscriber.getConfirmationLink()}} -

{{var subscriber.getUnsubscriptionLink()}} -

{{var total}} -

{{var user.name}} -

{{var var_name}} -

{{var viewOnSiteLink}} -

{{var warnings}} -


Wyrażenia warunkowe:

{{if order.getStoreId() == 2}} - początek warunku if{{else}} - opcjonalne

{{/if}} - koniec “if”

{{depend order.getIsNotVirtual()}} - początek depend, prawdziwe gdy towar nie jest wirtualny

{{depend salable}} - początek depend, prawdziwe gdy “salable” nie jest puste

{{/depend}} - koniec “depend”

Zobacz też: