Video về hệ thống phân quyền của Magento

Video hướng dẫn và giới thiệu các chức năng hệ thống phân quyền của Magento. Xem ngay!

image