Magento Blog thêm tiếng Pháp, tiếng Hoa và tiếng Việt

image

Magento Blog đã triển khai trên 9 ngôn ngữ và không ngừng phát triển thêm. Hôm nay có thêm tiếng Pháp, tiếng Hoa và tiếng Việt trên website của Magento. Các blog ngôn ngữ một mặt dịch các bài bên blog tiếng Anh, mặt khác cung cấp các bài viết được quan tâm khác cho từng cộng đồng.

Nếu bạn quan tâm bản địa hóa Magento, vui lòng liên hệ chúng tôi.

++++

Blog tiếng Pháp - fr.magentocommerce.com (RSS: http://feeds.feedburner.com/Magento-FR)

Blog tiếng Hoa - zh.magentocommerce.com (RSS: http://feeds.feedburner.com/Magento-ZH)

Blog tiếng Việt - vi.magentocommerce.com (RSS: http://feeds.feedburner.com/Magento-VI)