Magento trên Twitter

image

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin cập nhật ngắn gọn về Magento qua twitter. Bạn có thể xem trang Twitter của Magento (http://twitter.com/magento) hoặc cập nhật qua Twitter Magento RSS (http://twitter.com/statuses/friends_timeline/9737982.rss)

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Magento trên Wikipedia

Previous entry: Video về hệ thống phân quyền của Magento

Download Magento