Roy Rubin trả lời phỏng vấn trên Google’s Enterprise Superstars Blog


image

Roy Rubin, Varien CEO, gần đây được phỏng vấn bởi nhóm Google’s Enterprise Search:

Chúng tôi nói chuyện với Roy Rubin, người đứng đầu nhóm triển khai hệ thống tìm kiếm CSBE [Custom Business Search Engine] trên website Magento. Chúng tôi giữ nguyên bản câu hỏi và trả lời để mọi người cùng tham khảo.

Đọc chi tiết trên Google Blog