Mốc 10.000 bài viết trên diễn đàn


image

Cộng đồng Magento liên tục phát triển, với 10,000 bài viết trên diễn đàn từ 31 tháng 8 năm 2007.

Rất cảm ơn sự tham gia của cộng đồng.smile Go Go Magento!!!