Magento trên Twitter


image

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin cập nhật ngắn gọn về Magento qua twitter. Bạn có thể xem trang Twitter của Magento (http://twitter.com/magento) hoặc cập nhật qua Twitter Magento RSS (http://twitter.com/statuses/friends_timeline/9737982.rss)