Magento Forum

   
สอบถาม CMS ของ Static Manager
 
Krite
Guru
 
Total Posts:  301
Joined:  2009-05-31
 

คือได้แก้ไข code ที่ Static Manager ที่ Footer_link
(ul)
(li)About Us
<li class="last">Customer Service
(/ul)

แล้วพอใส่เป็นอย่างนี้แล้ว จะทำให้

About Us / Customer Service Site map / Contact Us เป็นแถวแรก
แถวที่ 2 คือ Site map / Contact Us ไม่เอา
คำถามคือ
1. code ตรงนี้ตรง http://www.yoursite.com ถ้าเรายังไม่เอาขึ้นเว็บจริงจะใส่อะไร และถ้าเอาขึ้นเว็บแล้วต้องเปลี่ยนใช่หรือไม่ แล้วต้องเป็นอะไรครับ เพราะณ ปัจจุบันใส่แล้ว เมื่อกด Sitemap และcontact us การแสดงผลไม่ได้ดังที่แถวที่ 2 ครับ
2. และที่แถวที่2 ที่แสดงเมนู Site map / Contact Us จะเอาออกอย่างไร
แนะนำด้วยครับ ขอบคุณ

Image Attachments
code.jpg
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
    Back to top