Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Làm thế nào chuyển Advance Search form (chức năng tìm kiếm chi tiết) thành 1 Block nằm trong Left Panel
 
htkhai
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2009-10-09
 

hi all,

em mới hục hoặc với cái Magento, thấy nó hay mà phức tạp quá. Nay em có câu hỏi nhờ các sư huynh sư tỷ hỗ trợ giúp là:

Làm thế nào chuyển Advance Search form (chức năng tìm kiếm chi tiết) thành 1 Block nằm trong Left Panel?

phải thay đổi những gì?....

mong được hỗ trợ với

Thanks alot, rolleyes

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top