Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Tạo filter dropdown ở toolbar giống trang lazada.vn??? 
 
trang79
Jr. Member
 
Total Posts:  19
Joined:  2012-06-19
 

Ở trang lazada.vn, ngoài filter được đặt ở layer navigation thì còn filter theo giá và thương hiệu ở đặt ở phía trên phần list của mỗi category. Có ai biết code để làm điều này không? Xin chỉ giáo với! Cám ơn nhiều.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
trang79
Jr. Member
 
Total Posts:  19
Joined:  2012-06-19
 

trang lazada là dùng magento đấy, bạn à…

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top