Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Làm sao để mỗi store là mỗi ngôn ngữ khác nhau trên magento 1.7
 
trang79
Jr. Member
 
Total Posts:  19
Joined:  2012-06-19
 

Website của mình yêu cầu phải có 2 ngôn ngữ Anh và Việt trên cùng 1 domain và có phần chọn ngôn ngữ ngay trên header.
Nếu vậy thì mình cần làm sao. Hiện tại mình dùng magento 1.7.
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
trang79
Jr. Member
 
Total Posts:  19
Joined:  2012-06-19
 

http://www.magentocommerce.com/boards/viewthread/38779/#t125919
Làm theo cách của bạn Kara Heinrichs là được

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top