Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Cần hướng dẫn cài magento
 
lequypro
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2012-01-14
 

Mình có bản qickstar nhưng không có file data sql, mình thấy có thêm file mysql4-install-1.0, mọi người hướng dẫn mình cài đặt với nhé
cảm ơn nhé!
thank

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
eddynguyen
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2012-03-04
 

bạn chạy theo đường dẫn http://localhost/magento là được mà!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top