Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Tự động login có vấn đề
 
batigolnguyen
Jr. Member
 
Total Posts:  5
Joined:  2011-11-13
 

Hi all,

Mình đang định làm login tự động vào magento (http://www.exploremagento.com/magento/run-magento-code-outside-of-magento.php). Tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng mới được. Thông thường như đoạn code dưới đây thì refresh lại lần sau nó phải báo là connected và vào trang chủ của magento nó phải báo là user đó đã login(có mấy lần nó chạy đúng như vậy), nhưng đa số các trường hợp nó lại báo là not connected. Không biết có phải chỉnh cookie gì đó không, các bro chỉ giúp

<?php
require_once 'store/app/Mage.php';
$app = Mage::app('default');
Mage::getSingleton('core/session', array('name'=>'frontend'));
$session = Mage::getSingleton('customer/session', array('name'=>'frontend'));
echo $session->isLoggedIn();
if ($session->isLoggedIn()) {
echo "connected<br>";
} else {
echo "not connected<br>";
$session->login("king@studiowa.com", "123456" );
$session->setCustomerAsLoggedIn($session->getCustomer());
//Mage::run();
}
echo "Login: ".$session->isLoggedIn()."<br>";
echo "Customer: ".$session->getCustomer()->getName()."<br>";
echo "customerID: ".$session->getCustomerId()."<br>";
?>

Kết quả: (mặc dù refresh nhiều lần)
not connected
Login: 1
Customer: Batigol Nguyen
customerID: 1

Còn nếu chạy Mage::runI(); theo như hướng dẫn thì bị lội như sau:
Mage registry key “controller” already exists

Trace:
#0 Z:\xampp\htdocs\drupento\store\app\Mage.php(192): Mage::throwException(’Mage registry k...’)
#1 Z:\xampp\htdocs\drupento\store\app\code\core\Mage\Core\Model\App.php(704): Mage::register(’controller’, Object(Mage_Core_Controller_Varien_Front))
#2 Z:\xampp\htdocs\drupento\store\app\code\core\Mage\Core\Model\App.php(1048): Mage_Core_Model_App->_initFrontController()
#3 Z:\xampp\htdocs\drupento\store\app\code\core\Mage\Core\Model\App.php(340): Mage_Core_Model_App->getFrontController()
#4 Z:\xampp\htdocs\drupento\store\app\Mage.php(627): Mage_Core_Model_App->run(Array)
#5 Z:\xampp\htdocs\drupento\test.php(20): Mage::run()
#6 {main}

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top