Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Tính năng báo xác nhận Ä‘Æ¡n haÌ€ng thaÌ€nh công không gửi tới admin ? 
 
nanhduy2586
Jr. Member
 
Total Posts:  5
Joined:  2011-07-14
 

Mình có tạo 1 shop magento nhưng Khi người mua hàng vào đặt mua thành công Họ sẽ nhận được 1 mail xác nhận đơn hàng đã đặt.. Nhưng admin lại không nhận được thông báo đã có đơn hàng mới đặt mua. Mình có làm thử cách bên dưới nhưng vẫn không nhận được:
Vào System/Configuration/ Sales Email/. Tại mục Order chọn
- Send Order Email Copy To
- Send Order Email Copy Method: Separate Email

NgoaÌ€i ra, những khách haÌ€ng có email laÌ€ yahoo hay gmail thiÌ€ nhận Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Email xác nhận Ä‘Æ¡n haÌ€ng . NhÆ°ng những khách haÌ€ng có Email laÌ€ <username>.@<tendomain>.com thiÌ€ không nhận Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Email xác nhận Ä‘Æ¡n haÌ€ng. Các baÌ£n xem miÌ€nh biÌ£ thiếu chỗ naÌ€o giúp miÌ€nh nha. 

Thanks nhiều

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
nanhduy2586
Jr. Member
 
Total Posts:  5
Joined:  2011-07-14
 

Mình cũng có thử đổi email admin va system là yahoo.com luôn nhưng vẫn không nhận được. Mặc dù mail xác nhận với khách hàng thì vẫn gửi bình thường. Không biết mình cần chỉnh gì nữa không ?

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top