Magento Forum

Lỗi hiển thị giá sản phẩm
 
MeoMap
Jr. Member
 
Total Posts:  8
Joined:  2011-09-25
 

Mình muốn xem code phần admin hiện giá cho sản phẩm, nhưng tìm không thấy, mong các bạn chỉ giúp
Phần Admin->Category->Manage Product ->Chọn sản phẩm -> Edit (Mình muốn tìm code cho phần hiển thị thông tin để edit này)

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
MeoMap
Jr. Member
 
Total Posts:  8
Joined:  2011-09-25
 
magentovietnam - 02 November 2011 12:15 PM

MeoMap - 14 October 2011 07:06 PM
Mình muốn xem code phần admin hiện giá cho sản phẩm, nhưng tìm không thấy, mong các bạn chỉ giúp
Phần Admin->Category->Manage Product ->Chọn sản phẩm -> Edit (Mình muốn tìm code cho phần hiển thị thông tin để edit này)

Để edit cái này bạn làm trong các file như sau:
1. Với code thì tìm đến app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product - có các file price đó
2. Trong template thì tìm trong: template/catalog/product/ có các file price.phtml

Chỉnh gì thì cứ vào đó làm nhé.

Cảm ơn bạn rất nhiều

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top